Privacybeleid

Zambon S.p.A

PRIVACYBELEID

Deze pagina beschrijft de procedures voor het beheer van deze website met betrekking tot de verwerking van de persoonlijke gegevens van gebruikers.
In overeenstemming met artikel 13 van wettelijk verordening 196/2003, de privacywet, is de informatie die hier wordt gegeven bedoeld voor iedereen die gebruikmaakt van de webdiensten van Zambon S.p.A., te vinden op het volgende internetadres: www.zamboncompany.com. De gebruiker komt terecht op de homepage van de officiële website van Zambon S.p.A.
Deze informatie betreft enkel de website van het bedrijf en is niet bedoeld voor andere websites waar de gebruiker via links toegang toe kan krijgen.
De informatie is ook in overeenstemming met Aanbeveling 2/2001, die door de Europese authoriteiten voor de bescherming van persoonlijke gegevens, bijeengekomen in de groep die vastgelegd is in artikel 29 van Richtlijn 95/46/EC, aangenomen is op 17 mei 2001 om de minimale vereisten voor het online verzamelen van persoonlijke gegevens vast te leggen In het bijzonder ging het hierbij om de vorm, de tijd en de aard van de informatie die de verwerkende eigenaars beschikbaar moeten maken voor gebruikers wanneer deze een verbinding maken met een website, ongeacht het doel van deze verbinding.

Informatie volgens artikel 13 van wettelijke verordening 196/2003.

"EIGENAAR" VAN DE VERWERKTE GEGEVENS

De site is toegankelijk voor gebruikers zonder dat zij persoonlijke gegevens dienen in te voeren. Het is echter mogelijk dat gegevens met betrekking to deze personen, hetzij identifieerbaar hetzij niet-identifieerbaar, worden verwerkt nadat zij de site hebben bekeken.
De "eigenaar" van de verwerkte persoonlijke gegevens is Zambon S.p.A., met het hoofdkantoor aan de Via Lillo del Duca n° 10 in 20091 Bresso (MI), Italië.

PLAATS, DOEL EN VORMEN VAN GEGEVENSVERWERKING

Alle verwerking met betrekking tot de webdiensten die op deze site worden aangeboden, wordt ondernomen op het hoofdkantoor van het bedrijf dat eigenaar is van de verwerking, en enkel door medewerkers of aandeelhouders van Zambon S.p.A. aan wie de verwerking is toevertrouwd, of door andere medewerkers verantwoordelijk voor onderhoudsprocedures
Geen van de gegevens die via de webdiensten worden verzameld worden doorgegeven of verspreid.
Persoonlijke gegevens van gebruikers die diensten aanvragen of reageren op vacatures (in curriculum vitaes, enz.) worden enkel gebruikt om de dienst aan te bieden of om in te gaan op het verzoek en worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit bij wet is verplicht of absoluut noodzakelijk is om aan het verzoek van de gebruiker te voldoen.
De gebruiker kan naar eigen keuze persoonlijke gegevens invoeren op de aanvraagformulieren van het bedrijf. Indien de verplichte informatie, aangegeven met een sterretje, niet wordt doorgegeven, kan het zijn dat de verwerking van de gegevens onmogelijk wordt en dat er dus geen antwoord kan worden geformuleerd.
In bepaalde gevallen kan de overheid om nieuws of informatie vragen conform artikel 157 van wettelijke verordening 196/2003, met als doel toezicht te houden op de verwerking van gegevens In dergelijke gevallen is een antwoord verplicht op straffe van boete.

SOORT GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Gegevens inzake browsing
Computersystemen en softwareprogramma’s die bedoeld zijn om op deze website te navigeren, verwerven - tijdens hun normale gebruik - bepaalde persoonlijke gegevens waarvan de doorgifte onvermijdelijk is door het gebruik van communicatieprotocollen op het internet
Deze informatie wordt niet verzameld om gekoppeld te worden aan geïdentificeerde gebruikers maar kan, gezien de aard van de gegevens, worden gebruikt om de gebruikers te identificeren met behulp van processen en koppelingen met gegevens van derden, enkel op uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke overheid
Deze gegevenscategorie omvat IP-adressen of domeinnamen van computers die zijn gebruikt door gebruikers die de site bezoeken, URI’s (Uniform Resource Identifier), tijden waarop een aanvraag werd ingediend, methodes die zijn gebruikt om aanvragen naar de server te versturen, de grootte van de files die in antwoord zijn ontvangen, numerieke codes die de status van de serverreactie weergeven (succes, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker.
Deze gegevens, die onmiddellijk na de verwerking worden gewist, worden door Zambon S.p.A. enkel gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de site te verzamelen en om te controleren of de site goed werkt.
Ze kunnen worden gebruikt om vast te stellen wie er verantwoordelijk is in geval van misbruik van het internet en kans op schade aan de website. Los van het resultaat van een dergelijk onderzoek komen alle gegevens met betrekking tot webcontacten na zeven dagen te vervallen
Gegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verschaft
Het optioneel, uitdrukkelijk en vrijwillig opgeven van een e-mailadres op de website van Zambon impliceert de hieropvolgende verwerving van de persoonlijke gegevens die werden opgegeven, zoals het e-mailadres van de verzender dat door Zambon S.p.A. enkel zal worden gebruikt om op de vragen van de gebruiker te antwoorden.
Er worden gedetailleerde rapporten gemaakt of weergegeven op de pagina’s van de website die bedoeld zijn voor bepaalde diensten op aanvraag.

COOKIES

Er worden geen persoonlijke gegevens van de gebruikers verzameld door de website. Deze site gebruikt geen cookies om persoonlijke informatie door te geven, noch permanente cookies van eender welke aard, noch systemen om gebruikers te tracen.
Het gebruik van sessiecookies (die niet op de computer van de gebruiker worden bewaard en die verdwijnen zodra de browser wordt afgesloten) is strikt beperkt tot het doorsturen van gegevens over sessie-identificatie (deze bestaan uit willekeurige cijfers gegenereerd door de server) die nodig zijn om veilig en efficiënt gebruik van de site te garanderen.
Sessiecookies die op deze site worden gebruikt, voorkomen de toegang tot andere technische informatie die de vertrouwelijkheid van het browsen door de gebruiker in gevaar kan brengen. Tevens staan ze niet toe dat persoonlijke identificatiegegevens van de gebruiker worden verzameld.

VORMEN VAN VERWERKING

Persoonlijke gegevens worden op papier en/of met automatische instrumenten verwerkt voor zolang als dat nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verzameld.
Er worden specifieke veiligheidsmaatregelen in acht genomen om te voorkomen dat gegevens verloren gaan, onwettelijk of foutief worden gebruikt of dat onbevoegde personen toegang krijgen.
Berichtgeving over het internet, zoals e-mail of webmail, kunnen langs verschillende landen passeren alvorens ze hun eindbestemming bereiken. Zambon S.p.A. is niet verantwoordelijk voor de onbevoegde toegang of het verlies van persoonlijke gegevens waar zij geen controle over heeft.

RECHTEN VAN GETROFFEN PARTIJEN
Personen die persoonlijke gegevens hebben doorgegeven hebben te allen tijde het recht om bevestiging van het bestaan ervan en hun inhoud en oorsprong op te vragen, om de nauwkeurigheid na te gaan of aan te vragen dat de gegevens worden aangevuld, bijgewerkt of gecorrigeerd, in overeenstemming met artikel 7 van wettelijke verordening 196/2003.
Volgens hetzelfde artikel mogen deze personen aanvragen dat alle gegevens die verwerkt werden vanwege overtreding van de wet worden gewist, anoniem worden gemaakt of worden geblokkeerd, en deze personen mogen op wettelijke gronden verzet aantekenen tegen de verwerking.
Alle verzoeken dienen te worden opgestuurd naar Zambon S.p.A. Via Lillo del Duca n° 10, 20091 Bresso (MI), Italië, tel.+39 02 665241 - fax +39 02 66501492. Een lijst van andere instanties die verantwoordelijk zijn voor en toevertrouwd zijn met de verwerking of aan wie dergelijke gegevens kunnen worden doorgegeven kan op dit adres worden ingekeken.